เงื่อนไขการจอง

  1. เงื่อนไขการรับรถ รวมถึงระยะเวลาในการรับรถ จะถูกแจ้งให้ท่านทราบ หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านชำระเงินจอง โดยบริษัทจะส่งเป็น Code และ Email Confirmation ให้ท่าน ตามรายละเอียดที่ท่านกรอกไว้ในฟอร์ม
  2. คิวการรับรถ รวมถึงระยะเวลาในการรับรถ หลังจากผ่านไฟแนนซ์ (หรือกรณีซื้อสดจะถือว่าผ่านไฟแนนซ์แล้ว) จะถูกเรียงตามคิว โดยบริษัทจะส่งรถให้ท่านไม่เกิน 90 วัน หลังจากท่านได้รับ Code และ Email Confirmation หากบริษัทปฎิบัติไม่ได้ จะทำการคืนเงินจองให้ท่านทันที ภายใน 3 วันทำการ หลังวันที่ 90 เป็นต้นไป
  3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจอง เฉพาะในกรณี ไฟแนนซ์ไม่ผ่าน หรือ ส่งมอบไม่ได้ภายใน 90 วันหลังผ่านไฟแนนซ์ เท่านั้น (สำหรับกรณีซื้อสดให้ถือว่าเหมือนกับผ่านไฟแนนซ์แล้ว)
  4. เงื่อนไขการรับบริการตรวจระบบไฟฟ้าที่บ้าน คือ บริษัทจะดำเนินการผ่าน E-Volt ซึ่งคือ Partner อย่างเป็นทางการของบริษัทในการทำเรื่องดังกล่าว ซึ่ง เมื่อผ่านไฟแนนซ์แล้ว หรือ ในกรณีซื้อสด ทางบริษัทจะส่งรายชื่อของท่านไปที่ Platform ของ E-Volt ซึ่งทาง E-Volt จะทำการติดต่อนัดหมายท่านทันที ตามเวลาที่ท่านสะดวก อนึ่ง การตรวจนั้น เป็นการ Survey ความพร้อมของระบบไฟฟ้าของบ้านหรือที่พักอาศัยของท่าน และ จุดจอดรถที่ท่านจะชาร์จไฟ รถยนต์ไฟฟ้า VOLT City EV ซึ่ง ทาง E-Volt จะออกเป็นเอกสาร Survey Report พร้อม คำแนะนำ ให้ท่าน ซึ่งการเพิ่มเติมอุปกรณ์ หรือ Modification ของระบบไฟฟ้าของบ้านท่าน เป็นข้อตกลงต่างหากระหว่างท่านและบุคคลหรือหน่วยงานที่ท่านจะมอบหมายให้ทำการ Modification ดังกล่าว (อาจจะเป็น E-Volt หรือ ไม่ใช่ E-Volt ก็เป็นได้) โดยไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท หรือ ทาง E-Volt แต่อย่างใด (ในกรณีที่ท่านไม่ได้มอบหมายให้ E-Volt ทำการ Modification ดัวกล่าว)
  5. ท่านตกลงที่จะดำเนินการตรวจรับรถ รวมถึงรายการประกอบและเอกสารของรถยนต์ในตอนที่ท่านรับรถ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้ดำเนินขั้นตอนการตรวจรับรถยนต์และรายการและเอกสารประกอบเสร็จสิ้นแล้ว ภายใน 10 วัน หลังจากรถยนต์ถูกส่งไปยังสถานที่ส่งมอบที่ตกลงกันไว้ หรือถือว่าท่านยอมรับสภาพของรถแล้ว
  6. ไม่ว่าในกรณีใด หากท่านไม่สามารถไปรับรถได้ภายใน 90 วันหลังจากทำการสั่งซื้อเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านทันที และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินจองให้แก่ท่าน
  7. เมื่อบริษัทของเราส่งมอบรถให้กับท่าน จำนวนเงินที่ท่านชำระก่อนหน้านี้จะถูกนำมาหักกับราคาซื้อขายสุดท้ายของรถยนต์
  8. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายโดยอ้อมเกี่ยวกับการจองรถกับบริษัท หากบริษัทของเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวนเงินสูงสุดในการรับผิดคือจำนวนเงินในการมัดจำ
  9. คำแนะนำการสั่งซื้อนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำแนะนำนี้ควรถูกเสนอไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อขออนุญาโตตุลาการ และการอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการตามกฎอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นคำร้อง คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่าย