นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ผ่านช่องทางต่างๆ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว(“นโยบาย”)อันเกี่ยวข้องกับแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เมื่อเจ้าของข้อมูลมีนิติสัมพันธ์ ติดต่อ หรือใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด กำหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของส่วนบุคคลที่ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ได้รับไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือจากแหล่งอื่น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้ง โดยจะจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง(กรณีคนต่างด้าว) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร และข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมและประวัติทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด เป็นต้น

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ในกรณีที่ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้ง และจะจัดเก็บเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนลูกค้าที่สมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) การเปิดบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) หรือใช้ลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ หรือการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือและรหัสประจำตัว (Password) ในการทำธุรกรรมกับ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้าของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด มีความจำเป็นที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล เช่น

  1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด กับเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด เพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูล หรือ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญา
  2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด และหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
  3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การบริหารความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยของระบบและเครือข่าย เป็นต้น

เพื่อดำเนินการใดๆตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว เช่น เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือแนะนำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เป็นต้น

การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สาม

หากเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอม หรือเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ หรือเป็นไปตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด อาจส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังบุคคลอื่นทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด อาจเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นกับบุคคลดังต่อไปนี้ เช่น

  1. บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทเหล่านั้น
  2. พันธมิตรทางธุรกิจ (ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด )
  3. หน่วยงานทางการที่กำกับดูแล บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ศาล ตำรวจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทางการอื่นใดที่มีอำนาจและมีคำสั่งให้ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลหรือนำส่งทรัพย์สิน เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร เป็นต้น
  4. หน่วยงาน องค์กร ผู้ให้บริการภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีสัญญากับ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด หรือที่ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด เป็นคู่สัญญา หรือที่ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด มีความสัมพันธ์ด้วย ซึ่ง บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด

บริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต เป็นต้น

การตลาด (Marketing)

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ

  1. การวิเคราะห์ วิจัยทางการตลาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด
  2. วัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing) การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ต่อเมื่อ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ความยินยอม บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จะไม่ส่งข้อมูลทางการตลาดให้เจ้าของข้อมูล และเจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ถอนความยินยอมแล้ว บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จะเลิกส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่เจ้าของข้อมูลทันที แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จำเป็นต้องบันทึกการถอนความยินยอมดังกล่าวไว้
คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งข้อมูลคุกกี้จะถูกจัดเก็บเป็นเวลา12เดือน (ตรวจสอบสถานะการใช้งานหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด )

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด มีนโยบายการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่มีมาตรฐาน แนวทางการควบคุมการใช้งานข้อมูลตามระดับความสำคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ คู่มือและมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อควบคุมการใช้งานข้อมูลให้ปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยนโยบายและแนวทางการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลจะบังคับใช้กับบุคคลและผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อมต่อหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบโดย บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด

นอกจากนี้ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอกของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามสัญญารักษาความลับที่ลงนามไว้กับ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ในกรณีที่ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าประเทศไทย บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จะดำเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็น อย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศดังกล่าว เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้เป็นลูกค้าของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด อีกต่อไปหรือยุติความสัมพันธ์กับ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ไปแล้ว บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จะพิจารณาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กำหนดให้จัดเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี นับแต่วันที่มีการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดเก็บแล้ว บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด จัดให้มีช่องทางการติดต่อหากเจ้าของข้อมูลมีข้อร้องเรียน หรือต้องการใช้สิทธิที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถติดต่อ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ในแต่ละช่องทางการบริการของ บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด